Mesečni arhivi: maj 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – ŠPORT 2019

ZŠO Ivančna Gorica

sreda, 22. maj 2019

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Programe, s katerimi kandidirate za uvrstitev v Letni program športa, vnesete v Razpisno dokumentacijo – obrazce v Excelovi datoteki. Datoteka vsebuje 8 obrazcev (listov) za vnos programov in 1 list za vnos podatkov o izvajalcu športnih programov.

excelPRENESI RAZPISNO DOKUMENTACIJO 2019
LISTOV NE SPENJAJTE!

 

Uporabiti je potrebno razpisno dokumentacijo za leto, za katerega se objavlja javni razpis!!!

Podatke o prijavljenem programu se vpisuje v polja rumene barve!

1. List (Izvajalec):
V povzetku kandidature označite (odkljukate) samo programe, ki jih prijavljate.

2. Listi z obrazci oštevilčenimi od 1 do 8
Če boste potrebovali za prijavo svojih programov več izvodov posameznega obrazca, si naredite potrebno število kopij tega obrazca (z desno tipko kliknete na jeziček lista – v meniju izberete Premakni ali Kopiraj … – potrdite polje Ustvari kopijo – izberete mesto kopije lista).

VNAŠANJE PODATKOV

Obrazce, ki se raztezajo preko dveh strani (vsi razen 6 in 8), je potrebno natisniti OBOJESTRANSKO (na obe strani lista)! Za to ne potrebujete posebnega tiskalnika. Najprej natisnite prvo stran (Datoteka/Natisni …, stran 1), list ponovno vstavite v tiskalnik (pazite, da je pravilno obrnjen) in natisnete še drugo stran.

Vsak program mora biti natisnjen na svojem listu!

Pri ročnem vnašanju podatkov si natisnite potrebno število obrazcev (pazite na prelome).

Pri računalniškem vnosu si napravite kopijo datoteke, tako da so vam originalni obrazci vedno na voljo, če se vam kjerkoli zalomi. Polja za vnos podatkov so že ustrezno oblikovana.

Tudi računalniško izpolnjene obrazce je potrebno natisniti in jih posredovati v tiskani obliki. Vse obrazce je potrebno podpisati in žigosati.

Če naletite na napake v obrazcih, vas prosimo, da nas o tem obvestite.

Za morebitno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete tudi na Zvezo športnih organizacij Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (telefon: XXX XXX XXX).

VSEBINSKE ZAHTEVE

V obrazcih je potrebno izpolniti vse za izpolnjevanje predvidene rubrike! Pri programih tekmovalnega športa je potrebno navesti uvrstitev v državnem prvenstvu pod okriljem nacionalne panožne športne zveze. Podatki o uvrstitvah morajo biti točni. Če pri tem podatek o številu sodelujočih ekip oziroma tekmovalcev ne bo točen, se bo uvrstitev okvalificirala kot zadnje mesto!

Tolmačenje pojmov “tekoče” in “pretekle” tekmovalne sezone

Tekmovalna sezona – enoletno obdobje, v katerem ostanejo letniki tekmovalnih starostnih kategorij nespremenjeni.

Tekoča tekmovalna sezona – tekmovalna sezona, ki se konča v letu, za katerega velja javni razpis.

Pretekla tekmovalna sezona – tekmovalna sezona, ki se konča v letu pred tem, za katerega velja javni razpis.

Podatki o trenerju oz. vaditelju

V skladu z zakonom o športu lahko strokovno delo v športu opravljajo le strokovni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost na področju športa. To je upoštevano tudi v razpisni dokumentaciji, saj je potrebno pri vseh športnih programih, ki predstavljajo celoletni vadbeni proces, navesti podatek o strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti trenerja in priložiti kopijo dokumenta, ki to potrjuje.

Po prejšnjem zakonu smo imeli 3 stopnje strokovne usposobljenosti, po novem zakonu pa sta stopnji usposobljenosti le še dve. Pri tem se strokovna usposobljenost prejšnje 3. stopnje avtomatično prekvalificira v 2. stopnjo, usposobljenost prejšnje 2. stopnje pa v 1. stopnjo. Torej, če ima vaš trener/vaditelj strokovno usposobljenost 3. oziroma 2. stopnje po prejšnjem zakonu, morate to na razpisnem obrazcu označiti z 2. oziroma 1. stopnjo, če pa ima usposobljenost 1. stopnje po prejšnjem zakonu, pa to vpišite pod rubriko Drugo (92. člen zakona določa, da lahko strokovni delavci s 1. stopnjo usposobljenosti po prejšnjem zakonu še tri leta od uveljavitve novega zakona opravljajo strokovno delo pod enakimi pogoji, kot to določa stari zakon, po tem obdobju pa strokovnega dela ne bodo smeli več opravljati).

POZOR: Navesti je potrebno vaditelja, ki dejansko vodi vadbeni proces, pa čeprav nima ustrezne strokovne usposobljenosti. Navajanje neke druge osebe zato, da bi izpolnili kriterij ustrezne strokovne usposobljenosti, pomeni navajanje neresničnih podatkov. V skladu s četrtim odstavkom 27. člena Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica se vloge, ki vsebujejo neresnične podatke, zavrnejo!

Podatek o strošku vadečih za udeležbo v športnem programu

Tretji odstavek 31. člena zakona o športu določa, da so športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. V skladu s tem je v obrazcih za prijavo športnih programov dodano polje, v katerega je potrebno vpisati podatek o višini prispevka posameznega udeleženca programa (vpisati je potrebno vsoto njegovih letnih prispevkov v obliki članarin, vadnin in podobno!!!).

Tekmovalni šport

Predložiti je potrebno sezname aktivnih športnikov. V seznamu se ne sme navajati športnikov, ki so prenehali trenirati in tekmovati, so pa še vedno registrirani pri vaših panožnih zvezah in jih imate zato tudi na svojih licencah. Sezname je potrebno predložiti na razpisnih obrazcih.

Obrazec 7 – Delovanje športnih društev

Starost se izračuna za leto, za katerega občina objavlja javni razpis!!!

K programu je potrebno priložiti seznam aktivnih članov društva. Seznam mora biti urejen po letnici rojstva od najmlajših do najstarejših!!! Člani z isto letnico rojstva naj bodo urejeni po abecednem vrstnem redu.

Prvenstvo občine Ivančna Gorica V NAMIZNEM TENISU

ZŠO Ivančna Gorica

torek, 14. maj 2019

ORGANIZATOR: ZŠO Ivančna Gorica

KJE: Krka, dvorana Družbenega centra Krka.

KDAJ: Četrtek, 23. maj 2019, s pričetkom ob 19:00 uri. Prijave možne do 18:50.

PRIJAVNINE NI!

NAGRADE: medalje za prva tri mesta v vsaki kategoriji

PRAVICA NASTOPA: vsi prebivalci občine Ivančna Gorica in člani društev z območja občine Ivančna Gorica

Tekmuje se v dveh starostnih kategorijah posamezno in sicer absolutna kategorija in veterani nad 50 let ter enotna kategorija parov. Sistem tekmovanja bomo določili na dan tekmovanja.

Več informacij pri vodji tekmovanja Bojan Vokal 051 844 325